ଗଦା ଚାର୍ଜ

  • ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏସି ଚାରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଲ 7KW / 14KW / 22KW / 44KW |

    ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏସି ଚାରିଙ୍ଗ୍ ପାଇଲ 7KW / 14KW / 22KW / 44KW |

    ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରିବହନର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି | ଜାତୀୟ ତଥା ଘରୋଇ ନୂତନ ଶକ୍ତି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ତଥା ଚାହିଦା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି |ଏହି ଏସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ BS7671 ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ |

  • ଡିସି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ 60KW / 100KW / 120KW / 160KW |

    ଡିସି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ 60KW / 100KW / 120KW / 160KW |

    ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଲ ସହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ (ବସ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ସରକାରୀ ଯାନ, ପରିମଳ ଯାନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି), ସହରୀ ଜନସାଧାରଣ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ (ଘରୋଇ କାର୍, କମ୍ୟୁଟର କାର୍, ବସ୍), ସହରୀ ଆବାସିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସପିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ପ୍ଲାଜା, ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନ;ଆନ୍ତ city- ସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ବିଶେଷତ limited ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |